Digikoostöö tundide kokkuvõte


Hetkeseisuga on kahel meeskonnal oma tunnid läbi viidud. Sattusid mõlemad ühele päevale ja järjestikuste tundidena. Ühel grupil on veel tund toimumata, kuid see viiakse läbi järgmisel nädalal.

Meeskondade kokkuvõtted:

Kunsti, inimeseõpetuse ja kehalise kasvatuse õpetaja ettevalmistatud ning läbiviidud tund oli teemal "Vaimne ja füüsuiline tervis." Tund valmistati ette ajavahemikul 10.-30.november ja viidi läbi
8-detsembril.Novembris kohtus meie töörühm kahel korral, kus anti üksteisele ülevaade sellest, mida iga õpetaja on oma aine raames plaaninud teha ning milliseid meetodeid kasutada. Kolme aineõpetaja koostöös valminud ühistund viidi 4.-9.klassi õpilastele läbi paaristunnina 8.detsembril. Õpetajate ühine eesmärk oli valitud teema raames käsitleda ja praktiseerida kolme õppeaine ühisosa. Paaristunni algul tehti kunstiõpetaja poolt sissejuhatus ühistundi, kus tutvustati tunni eesmärke ja tegevusi. Kunstiõpetaja alustas vaimse ja füüsilise tervise seoste ning mõistete
tutvustamisega. Edasi käsitleti tervise ning loovuse vahelisi seoseid ja loovuse
tundemärke. Kunstiõpetaja tutvustas Vincent van Goghi elu ja loomingu näitel loovuse, vaimse- ja füüsilise tervise vahelisi seoseid. Ta kasutas illustratiivse materjalina lehekülge
https://kunstiabi.weebly.com/vincent-van-gogh.html ja ülevaadet kunstniku hinnalisematest töödest
https://www.youtube.com/watch?v=dipFMJckZOM Maale tutvustades tutvustas ta õpilastele samal ajal kunstnuku eluperioode ja mõttekäike, mis (on tervisega seotud ning) mõjutasid tema loomingut.
Teisena võttis järje üle kehalise kasvatuse õpetaja. Tema tutvustas õpilastele näidisvideode abil kahte harjutust, kus lisaks kiirele liikumisele on vaja ka mõelda ning oma tegevust analüüsida (mis on
tugeva vaimse ja füüsilise tervise aluseks). Kõigepealt vaadati trips-traps trulli https://www.youtube.com/watch?v=IRDp5HcZyVA Kui näide oli ära vaadatud, mindi kõrvalruumi seda harjutust tegema. Õpetaja poolt olid vajalikud vahendid loomulikult varem valmis pandud.
Peale harjutuse sooritamist mindi klassi tagasi ja vaadati järgmist õppevideot https://www.youtube.com/watch?v=AQcxgzuO3G8 Seal oli eelmisest veelgi rohkem vaja loogilist mõtlemist kasutada. peale näidisharjutuse ülevaatamist mindi taas kõrvalruumi, kus igaüks
sai praktilise kogemuse sellest, kui kiire ta on ning kui hästi oma tegevust käigupealt analüüsib.
Taas mindi klassi ja tutvuti hoota kaugushüppe hindamis- ja juhendmaterjaliga. Aluseks võeti järgnev dokument http://www.ekkl.edu.ee/images/dokud/Kehalisetestid2016.pdf (vt lk 15-16). Sealt tabelist said õpilased ise vaadata, mis on hea tervise seisukohast võttes hea tulemus. Kõrvalruumis sai igaüks 3 katset teha ning enda tulemust tabelis tooduga võrrelda ja sellest oma järeldused teha. Kolmandana võttis tunniteema üle inimeseõpetuse õpetaja. Tema andis ülevaate, kuidas oma tervise erinevaid aspekte toetada.Tema slaidiesitlus on käesolevale kirjale lisatud. Tunni teema võttis kokku kunstiõpetaja, kes viis koos õpilastega läbi praktilise, kogemusliku harjutuse sellest, kuidas meie keha füsioloogia koheselt mõjutab meie enesetunnet ja tervist. Ehk siis kuidas oma mõtlemise ja kehahoiaku abil koheselt oma füsioloogiat muuta. Tund lõpetati tunnikontrolliga socrative.com keskkonnas, kus oli 25 küsimust ning mille olid õpetajad varem ühiselt ettevalmistanud.
Õpetajate hinnangul (ja ka tunnikontrolli põhjal) nähtub, et sel moel õppimine sobib õpilastele ning teema ja õppematerjal kinnistub paremini (sh ka kiiremini).
Probleemina saab esile tuua selle, et erinevate õpetajate ühistundi oli raske nädalakavasse paigutada. Takistuseks oli ka programmist etteantud aeg. Kui lõpptähtaja saab ise valida, siis on ka sobitada kergem.


Ühistund sai tehtud! Valmistasime ette 3 äppi ja ühe socrative`s loodud õppematerjali. Iga õpetaja lõi enda tunniks vajaliku äpi, õpilased said tunni käigus ülesanded. Äpi avamiseks kasutasime QR koodi. Eesti keele tunni ülesanne oli loodud socrative`s ja tunni lõpus tuli google maps keskkonda kasutades teha väike ringkäik Tallinna vanalinna ja viia kokku nimetatud objekt ja tänav.
See oli uus kogemus nii õpetajate kui õpilaste jaoks. Õpetajad õppisid õppematerjali loomist. See osutus palju lihtsamaks kui alguses tundus. Õpilaste jaoks oli tegemist tunniga kus ei olnud vaja õpikut ja vihikut ja kodutööd ei antud. Tegemist oli uue kogemus nii õpetajate kui õpilaste jaoks.Tunni ettevalmistamine ei läinud ilma tagasilöökideta. Nimelt tekkis probleem learningapps.com keskkonda loodud õpetaja kontoga, mis
eelviimasel päeval muutus õpilase kontoks, nii et ei olnud võimalik luua klasse. Proovisime koondada kõik õpetajate loodud äpid ühele kontole, kahjuks läks midagi valesti. Olukorra päästis QR kood ja õpilased said
ülesande lahendatud.

Teema: „EESTI LINNAD“
Ühistund:
Kaasatud õppeained: eesti keel, geograafia, vene keel, matemaatika.
13.12.2017 tund 7.klassile.
Eesmärk: digiõppevahendite loomine ja õppetöös kasutamine
Kasutatud keskkonnad:
Socrative http://www.socrative.com/ veebipõhine testide ja ankeetide
loomise keskkond;
LearningApps.org / interaktiivne töölaud, erinevate interaktiivsete
lisaprogrammide loomiseks;
QR-kood kasutamine.

Kommentaarid